Elsäkerhet

OBS! Elsäkerhet! Enligt Svenska Elsäkerhetsverket gäller följande på Sörsjöns camping för kablar till husvagn/husbil och tält:

 • Krav på att den ska vara avsedd för utomhusbruk
 • Krav på att den har en area på minst 3×2,5mm oavsett effektuttag
 • Uttagsdon IEC/CEE(blå) ska användas
 • Max kabellängd på 25m
 • Inte får ligga i rulle utan skall dras ut i sin fulla längd
 • Att inga skador får finnas på kabeln
 • Ingen skarvning eller andra adaptrar är godkänt

Tänk på att alla elektriska apparater inte är avsedda för att användas i utomhusmiljö. Läs alltid i bruksanvisningen för en produkt innan du använder den. I bruksanvisningen står det bl.a. hur och var apparaten får placeras. Vill du använda elektriskt material för inomhusbruk i tält eller förtält måste utrymmet motsvara inomhusmiljö. 

Campingansvarig/värd har rätt att neka anslutning av andra förekommande artiklar såsom adaptrar m.m.

Electrical safety

NOTE! Electrical safety! According to the Swedish Electrical Safety Agency, the following applies to Sörsjön’s camping regarding cables for caravans/motorhomes and tents:

 • Requirement that it is intended for outdoor use.
 • Requirement that it has an area of at least 3×2.5 mm regardless of power outlet.
 • Output IEC/CEE sockets (blue) must be used.
 • Maximum cable length of 25meter.
 • Is not allowed to be rolled, has to be pulled out to its full length.
 • There must be no damage to the cable.
 • No splicing or other adapters are approved.

Keep in mind that not all electrical appliances are intended for use in outdoor environments. Always read the operating instructions for a product before using it. The instructions tells You for what use, how and where the device may be placed. If You want to use electrical material for indoor use in tents or awnings, the space must be equal to an indoor environment.

The camping manager/host has the right to refuse connection of other items such as adapters etc.